British Columbia的Jinyi Tian校友前来报道!

1 post / 0 new
Jinyi Tian
Jinyi Tian's picture
Offline
Joined: 07/22/2017 - 22:35
British Columbia的Jinyi Tian校友前来报道!

Jinyi Tian的基本信息:

入学时间: 2014
毕业时间: 2018
学科专业: 市政环境工程学院
所在地 : British Columbia
当前城市和邮编: Vancouver V6T 1Z4
个人网站:
GTalk: [profile2:field-gtalk]
MSN: [profile2:field-msn]
QQ: [profile2:field-qq]
他/她想对北美地区的工大校友说: “各位校友,大家好!”