Utah的Min Xian校友前来报道!

1 post / 0 new
Min Xian
Min Xian's picture
Offline
Joined: 11/22/2015 - 14:12
Utah的Min Xian校友前来报道!

Min Xian的基本信息:

入学时间: 2004
毕业时间: 2011
学科专业: 计算机科学与技术学院
所在地 : Utah
当前城市和邮编: Logan, 84341
个人网站: https://sites.google.com/a/aggiemail.usu.edu/xianmin/
GTalk: [profile2:field-gtalk]
MSN: [profile2:field-msn]
QQ: 495429012
他/她想对北美地区的工大校友说: “新加入,多关照”